سلامت روان

تنها هستید یا احساس تنهایی می‌کنید؟
تنها هستید یا احساس تنهایی می‌کنید؟

تنهابودن و احساس تنهایی به این معنا است که تنهایی یک احساس ذهنی است که در آن فرد عدم وجود روابط شخصی رضایت بخش را تجربه می کند. در عوض، تنها بودن معیاری عینی از تعداد روابطی است که یک فرد در جامعه خود دارد. به این معنا، فرد می تواند در محاصره شریک زندگی، خانواده و…